شرکت بادی استرانگ

دستگاه شکم بادی استرنت مدل BTM
دستگاه شکم بادی استرنت مدل BTM

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

دستگاه کمکی بارفیکس BTM
دستگاه کمکی بارفیکس BTM

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

رک دمبل
رک دمبل

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هوا.....

میز پرس زیر سینه
میز پرس زیر سینه

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هوا.....

الیپتیکال باشگاهی FT 6808
الیپتیکال باشگاهی FT 6808

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

الیپتیکال باشگاهی مدل FT6809C
الیپتیکال باشگاهی مدل FT6809C

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

الیپتیکال باشگاهی مدل FT 6809
الیپتیکال باشگاهی مدل FT 6809

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

ترد میل حرفه ای (باشگاهی) JB 8800C
ترد میل حرفه ای (باشگاهی) JB 8800C

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

ترد میل حرفه ای (باشگاهی) JB 9800C
ترد میل حرفه ای (باشگاهی) JB 9800C

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

تردمیل حرفه ای (باشگاهی) JB9800
تردمیل حرفه ای (باشگاهی) JB9800

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

ترینر بدن (استپر حرفه ای بادی استرانگ) مانیتور دار
ترینر بدن (استپر حرفه ای بادی استرانگ) مانیتور دار

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....

درخت وزنه (جا وزنه ای)
درخت وزنه (جا وزنه ای)

شرکت بادی استرانگ یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع تجهیزات ورزشی , بدنسازی،باشگاهی و هو.....